Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 4.и 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број: 129/07 и 83/14), члана 56. став 1. тачка 7. и 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст), а у вези члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број. 36/15), председник Општине Шид, је дана  8. марта. 2018. године,  донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД

ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

Овим Решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Шид (у даљем тексту: Комисија).

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Шид.

Члан 2.

Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Шид врши :

  • Одељење за инспекцијске послове у чијем саставу су комунална инспекција ,грађевинска инспекција,саобраћајна инспекција,инспекција за заштиту животне средине и просветна инспекција
  • Одељење за локалну пореску администрацију у чијем је саставу инспекција канцекларијске контроле и
  • Служба буџетске инспекције у чијем је саставу буџетски инспектор.

Члан 3.

Послови и задаци Комисије су:

1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;

2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:

(а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,

(б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,

(в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,

(г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора и подноси иницијативе надлежним органима који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;

6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;

7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Шид објављују прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности општине Шид, најкасније у року од седам радних дана;

9) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;

10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Шид објављују информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;

11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;

12) да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.

Члан 4.

Комисију чине председник и 2 члана.

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.

Члан 5.

У Комисију се именују:

1) Никола Васић помоћник председника општине, за председника;
2) Драган Гутић члан Општинског већа , за члана;
3) Дејан Којић члан Општинског већа,за члана;

Члан 6.

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из члана 3. тачка 2. овог Решења.

Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог Општинском већу да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере и радње из свог делокруга.

Члан 7.

Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Игор Михајловић саобраћајни инспектор из Одељења за инспекцијске послове.

Члан 8.

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.

Члан 9.

Комисија доноси Пословник о свом раду.

Члан 10.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и на интернет страници општине Шид.  www.sid.rs

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему