Општина Шид

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу, члана 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, доделу средстава помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, остварених продајом доплатне поштанске марке, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, начину рада Комисије и поступку доделе средстава број: I-08-464-22/3 од 19. марта 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица дана 20. марта 2018. објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ СУ БИЛЕ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ ДОПЛАТНЕ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ у грађевинском материјалу и другој опреми могу да остваре породична домаћинства избеглица, која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, остварених продајом доплатне поштанске марке, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, и које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и друге опреме неопходне за побољшање услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала и друге опреме по породичном домаћинству Корисника износи до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара), са ПДВ-ом.

 УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу грађевинског материјала утврђени су Правилником о условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, начину рада Комисије и поступку доделе средстава.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. 1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице и да су добили држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 2. 2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид;
 3. 3. да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, остварених продајом доплатне поштанске марке (НАПОМЕНА: наведени услов не односи се на чланове породичног домаћинства Подносиоца пријаве који су то постали након момента доделе предметне сеоске куће са окућницом);
 4. 4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 5. 5. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 6. 6. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 7. 7. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим програма куповине предметне сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, остварених продајом доплатне поштанске марке;
 8. 8. да је на предметној сеоској кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије остварених продајом доплатне поштанске марке;
 9. 9. да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности без терета, осим уколико је реч о забележби забране отуђења и оптерећења непокретности у корист Општине Шид, забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележби оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном сеоском кућом са окућницом, и другим забележбама личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 10. 10. да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, и на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о додели помоћи.

 1. 11. да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника;
 2. 12. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине Шид.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив, која се преузима у згради Црвеног крста у Шиду, канцеларија Повереништва за избеглице - код Повереника за избеглице, подносилац захтева је дужан да достави следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену у органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла;

6) Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 1. 7. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); (Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана);

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13) Доказ о начину стицања предметне сеоске куће са окућницом: Одлуку Комисије којом су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства изабрани за доделу помоћи кроз куповину сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе или уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између Општине Шид, продавца и купца или Уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између продавца и купца;

14) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу: лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве и/или члан његовог породичног домаћинства, уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета, не рачунајући при том забележбу забране отуђења и оптерећења непокретности у корис Општине Шид, забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу, и друге забележбе личних стањ имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, и то као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе односно одобрења за

изградњу за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

 1. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 15) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачке 5. подносе се путем oбрaзаца који су саставни део Захтева.

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

 РЕД ПРВЕНСТВА

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Материјални положај породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану –10 бодова;

6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана, приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

8) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

  ИЗБОР КОРИСНИКА

 Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине Шид у оквиру које конкурише за Помоћ ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

Након разматрања приспелих захтева Комисија сачињава Предлог листу, која се објављује на огласној табли Општине Шид.

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи.

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине Шид.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку (у даљем тексту: Одлука), која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

 

 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 Пријава за доделу помоћи се преузима код Повереника за избеглице општине Шид, ул. Цара Лазара, бр.10 у Шиду.

Захтев са потребном документацијом подноси се лично или поштом на адресу:

Писарница општинске управе,

Карађорђева бр.2

22240 Шид,

са назнаком:

 

„Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу и другој опреми - Доплатне поштанске марке, .“

 

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од Уторка 20. марта 2018. године до Уторка 03. априла 2018. године до 15.оо часова.

 

Број: I-08-464-22/4

У Шиду, дана: 19. марта 2018. године

Председник Комисије

Ђорђе Томић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему