Општина Шид

РЕШЕЊЕ

            На основу одредбе  члана  46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07),  члана 59. став 1. тачка 2 . Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 18/15-пречишћен текст), a у вези члана 11. став 3. Правилника о начину,поступку  и критеријумима за доделу средстава  црквама и верским заједницама   које делују на територији општине Шид („Службени лист општине Шид „ број: 1/15 ) Општинско веће општине Шид  је на седници  одржаној 09.05.2018. године, донело следеће    

РЕШЕЊЕ

ОРАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ ПРОГРАМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2018.ГОДИНУ 

Члан 1.

 

            Овим Решењем  одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за  суфинансирање пројеката цркава и верских заједница  које делују на територији општине Шид у 2018. години.

            Средства се обезбеђују у буџету општине Шид, у оквиру раздела V – Општинска управа, функција: 840 –унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа -верске и остале услуге заједница,економска класификација 481- дотације невладиним организацијама.

Члан 2.

            Средства из тачке 1. овог Решења  се додељују :

            Српска православна црквена општина  Шид-Насеље „Исток“       500.000,00                          

            Словачка евангеличка црквена општина Шид                                    80.000,00

            Словачка евангеличка  црквена општина Вишњићево                       60.000,00

            Српска православна црквена општина Гибарац                               100.000,00

            Српска православна црквена општина Бачинци                               100.000,00

            Словачка евангеличка  црквена општина  Бингула                             50.000,00

            Српска православна црквена општина Адашевци                            450.000,00

            Гркокатоличка  парохија  Прображења  Господњег Шид             120.000,00

            Баптистичка црква Ердевик                                                               20.000,00

            Српска православна црквена општина  Кукујевци                        500.000,00

            Српска православна општина Батровци                                         200.000,00

            Српски православни манастир Ђипша                                           100.000,00

            Словачка  евангеличка  црквена општина Ердевик                         80.000,00

            Гркокатоличка парохија Св. Арх.Михаила Беркасово                    50.000,00

            Гркокатоличка парохија Св. Луке Бачинци                                      50.000,00

            Српска  православна црквена општина Шид-Лазарица                370.000,00 

           

Члан 3.

Пројекат мора бити реалиозован  најкасније до 31. децембра текуће године.

Програми се морају реализовати на територији општине Шид.

 

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења  а објавиће се на званичној интернет страници  општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Подносиоци пријава  имају право жалбе на решење о расподели средстава  у року од 8 дана од дана пријема истог.

ПРЕДСЕДНИК

 Предраг  Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему