Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

          На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и  члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 УС) и члана 33. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелница Општинске управе општине Шид,  дана  25 априла  2019. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  E

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.04.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

 
Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у просторијама КОЦ-а, улица Карађорђева бр 42, на период од 5 годинa, у виђеном стању и то:

- локал од 105,37 м2, са почетном ценом 600,00 динара по м2.

31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одборници Скупштине општине Шид су, на 31. седници одржаној у понедељак 22. априла 2019. године разматрали и донели Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину.

90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у петак, 19. априла 2019. године, разматрали Предлог Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, утврдили су и Предлоге Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Шид.

  heder komesarijat

           На основу члана 17. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала  поступку и начину рада Комисије за избор корисника, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица, именована од стране председнка општине Шид решењем број 023-74/I-15 од 10. новембра 2015. године, у оквиру  Регионалног стамбеног програма-Потпројекат 4, Компонента 3- грађевински материјал дана 12. априла 2019. године утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Шид доделом 28 пакета грађевинског материјала на територији општине Шид

ИЗВЕШТАЈ
СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

Јавнурасправу поводом Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, организовало је Општинско веће општине Шид.
Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од 22.03. 2019. године до 10.04. 2019.године.
Јавну расправу је организовао Председник Општинског већа на следећи начин:
-излагањем текста Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид, на огласној табли општине, месних заједница на територији општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs .
-одржавањем Јавне презентације о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 15.04.2019. године у 14,00 часова.

heder komesarijat

На основу члана 17. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број: I-08-464-39 од 10. децембра 2015. године, а у вези Споразумом о донацији који је потписан 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе у оквиру Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма, којим је предвиђено, између осталог, и решавање стамбених потреба избеглица које су рангиране у оквиру одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала донетих у поступку спровођења потпројеката 2, али којима због недовољног износа средстава обезбеђених у оквиру потпројеката 2 за компоненту додела грађевинског материјала, нису решене стамбене потребе. Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала


ОБАВЕШТАВА

Лица која су била рангирана у Одлуци о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова број: 023-74/I-15/48 од 08. априла 2019. године,

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости