Општина Шид

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЧИНЦИМА

У Месној заједници Бачинци данас су почели радови на реконструкцији фасаде на згради Месне заједнице и Дома културе.

ПОЧЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У АДАШЕВЦИМА

Месна заједница Адашевци, уз подршку и помоћ локалне самоуправе, започела је радове на реконструкцији зграде Дома културе. Реконструкција ће се вршити у више фаза, прва фаза радова подразумева комплетно претресање крова.

САСТАНАК СА ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

На иницијативу заменика председника општине Шид Зорана Семеновића, у сали Скупштине општине Шид, одржан је састанак представника локалне самоуправе са свим директорима основних и средњих школа на територији шидске општине.

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др закон, 101/16- др закон и 47/18 ), члана 18. став 3. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), члана 2. Правилника о условима за именовање енергетског менаџера у органима јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 31/16) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид», број 1/19) а у вези члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 26/19) председник Општине Шид, је дана 13.09.2019. године, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ ШИД

I

Оснива се Служба за енергетску ефикасност и енергетски менаџмент општине Шид.

Служба ће организационо припадати Општинској управи општине Шид и обављати послове предвиђене Закона о ефикасном коришћењу енергије.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- једнособан стан, површине 35м2 на катастарској парцели бр. 4149/63 бр. пос. дела 3/17, уписано у Л.Н. бр. 6092 К.О. Шид, ул. Насеље „Јелица Станивуковић“ бр. 17/3, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 12.500,00 евра, у динарској противвредности 1.471.500,00 динара, према средњем курсу на дан 17.07.2019. године од 117,72.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему