Општина Шид

На основу Коначне листе корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала. број: 023-15/I-19/44 од 26. фебруара 2020. године и члана 18. Правилника о раду комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала, број: 023-15/I-19/3 од 24. маја 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала, именована од стране председника општине Шид Решењем број: 023-15/I-19 од 14. маја 2019. године (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 26. фебруара 2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Шид кроз набавку грађевинског материјала

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид је дана 09.01.2020. године расписало Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Шид у 2020. години,број 016-2/IV-2020 и исти објавила на званичној интернет страници Општине Шид и дневном листу „Дневник“ дана 09.01.2020. године.

Рок за подношење пријава на наведени конкурс је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива.
На основуЈавно гпозива и достављених предлога новинарских удружења, начелник Општинске управе општине Шид је формирао стручну Комисију Решењем о именовању стручне Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања, бр. 16-2/IV-20-2 од 10.02.2020. године.

На основу одредбе члана 24. став 1. и 3-5. а у вези члана 17., члана 18. став 1. и члана 19.став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ број: 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Сл.Гласник РС“ број.16/16) члана 36. став1. алинеје 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 7/17,26/19), а у вези члана 9. Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2020. године, под бројем: 016-2/IV-20 од 08.01.2020. Начелник Општинске управе општине Шид дана 10.02.2020. године је донео

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

На основу Коначне листе Корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области број: 023-28/I-19/39  од 20. фебруара 2020. године и  члана 19. став 1. Правилника о раду комисије број: 023-28/I-19-3 од 16. августа 2019. године ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, Решење бр.: 023-28/I-19 од  12. августа 2019. године, ( у даљем тексту: Комисија), дана  20. фебруара 2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о додели средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

На основу члана 137став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник РС“ број: 10/16) и члана 21.Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта(,,Сл. лист општине Шид“ број: 2/17), Општинско веће општине Шид, објављује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему