Општина Шид

OДЛУКА O РAСПИСИВAЊУ ИЗБOРAЗA ЧЛАНОВЕ СAВEТА МEСНИХЗAJEДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Председник Скупштине општине Шид Велимир Ранисављевић донео је Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Шид. Избoри зaсaвeте мeсних зajeдница на територији општине Шид oдржaћeсe дaнa 24. фебруара 2019. године од7.00 до 20.00 часова.

На основу члана 4 Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид (Сл. Лист Општине Шид бр. 5/17) и Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, у к.о. Вишњићеву број 011-641/II-18, Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 23.01.2019. године,  расписује

ОГЛАС
о отуђењу стамбеног простора из јавне својине Општине Шид

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:  
            Стамбени простор у Вишњићеву, у ул. Фрушкогорска бр. 3. К.О. Вишњићево, КП бр. 3/3 култура Земљиште под зградом, у виђеном стању, у поступку јавног надметања и то:
Стан (1) једнособан 39 м2  за износ од 273.000,00 динара
Стан (2) двособан стан 53,51 м2 за инос од 374.570,00 динара.
Стан (3) двособан стан 53,51 м2 за инос од 374.570,00 динара.
Стан (4) једнособан 39 м2  за износ од 273.000,00 динара

ЈАВНА ДЕБАТА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ

У сали Скупштине општине Шид одржана је јавна дебата о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине. Јавној дебати претходила је тридесето дневна јавна расправа која је трајала од 18. децембра 2018. до 16. јануара 2019. године.

На основу члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласникРС“ број: 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018), члана 16. став 1. тачка 15. и члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/2019), а у вези члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ број: 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 18.01.2019. године , донело је

 

ПРАВИЛНИК
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

Oвим правилником ближе се уређују услови, критеријум, обим и начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а која су од јавног интереса.

28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

У среду 16. јануара 2019. године у сали СО Шид одржана је 28. седница Скупштине општине Шид. Одборници Скупштине општине Шид донели су Одлуку о месним заједницама општине Шид,

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему