Општина Шид

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 19. став 1. алинеја 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист Општине Шид бр. 7/17 ) члана 10. Одлуке о буџету Општине Шид за 2019. годину („Сл. лист Општине Шид бр. 19/18”),и Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00032/2019-01  од 28. марта 2019. године, Одељењe за друштвене делатности Општинске управе општине Шид дана 9. 04. 2019. године расписује:

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2019. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Шид; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Шид за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

На основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 2/2013, 1/2014, 1/2015 и 1/2016 ) Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2019. ГОДИНИ

Одлуком о буџету Oпштине Шид за 2019. годину обезбеђена су средства за финансирање програма и пројеката из области културе и уметности који су од значаја за општину Шид, а који својим квалитетом допирносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва.

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Шид број:111-21/III-18 Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 5.11.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I. Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2.

II. Положај који се попуњава: заменик начелника Општинске управе – положај у II групи.

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2019. ГОДИНИ

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Шид и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

1. људска права и развој цивилног друштва,
2. економска самосталност и оснаживање жена у локалној средини,
3. равноправности полова намењених унапређењу положаја жена у радном и
друштвеном окружењу,
4. социјална - заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
5. заштита лица са инвалидитетом,
6. друштвена брига о деци и омладини,
7. подстицање наталитета,
8. помоћ старима,
9. заштита и промовисање људских и мањинских права,
10. здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита,
11. неговање и очување народне традиције,
12. заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој,
13. пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво,
14. хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и
непосредно следи јавне потребе.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Општине Шид за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних плава и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 2000-101-6/2018 од 21.05.2018. године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ШИД

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему