Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Скупштина Општине

Скупштина Општине

Скупштина општине је представничко тело које чини 39 одборника, изабраних на непосредним изборима

 

У организацији рада Скупштине општине председнику и заменику председника Скупштине помаже секретар Скупштине општине.

За јавност рада Скупштине општине Шид, одговоран је председник Скупштине општине. Председник Скупштине општине Шид је Велимир Ранисављевић, заменик председника Скупштине општине Шид је Никола Видић,  секретар Скупштине општине Шид је Милана Момчиловић Свилокос.

Скупштина општине, у складу са Законом:

1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине;

2. доноси буџет и завршни рачун општине;

3. доноси Програм развоја општине и појединих делатности;

4.доноси Урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;

5. доноси прописе и друге опште акте;

6. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог Одлуке о самодоприносу;

7. оснива службе, комунална јавна предузећа установе и организације утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

8. именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом;

9. бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и на предлог Председника општине бира Општинско веће;

10. поставља и разрешава секретара Скупштине општине;

11. поставља и разрешава начелника Општинске управе, на предлог Председника општине;

12. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају;

13. утврђује накнаду за уређење и коришћење грађевинског земљишта;

14. доноси акт о јавном задуживању општине;

15. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

16. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

17. даје мишљење о Републичком, Покрајинском и Регионалном просторном плану;

18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

19. покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;

20. даје сагласност на употребу имена грба и другог обележја општине;

21. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом;

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Седнице Скупштине општине су јавне.

 

СТАТУТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

​ 

 

Приказ # 
Наслов Аутор
Одборници Скупштине Аутор Општина Шид
logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Скупштина Општине